REVELATION 12
DE OPNAME VAN DE BRUID
Home Eindtijd Merkteken Namen Opname Verdrukking Contact NL EN FR
De opname van de Bruid
Vooreerst zij gezegd dat Jahushua in eerste instantie niet komt  voor de  gemeente, maar voor Zijn Bruid. Dit zijn die kinderen  Gods die gereinigd en geheiligd zijn in het bloed van hun  hemelse Bruidegom, Hem verwachten en zich hebben  voorbereid op Zijn komst.   Jahweh wil dat het eindeloze getwist over de vraag of Zijn  Zoon terugkomt vóór, tijdens of na de grote verdrukking  eindelijk stopt. Zoals Hij zegt in de profetieën die Hij  aan Elisabeth Elijah gegeven heeft, hebben ze allemaal gelijk.   Een eerste keer komt Jahushua terug vóór de grote verdrukking  om Zijn geliefde Bruid zonder vlek of rimpel op te halen. Hij  heeft immers Zijn leven gegeven opdat ze niet in het oordeel  zou komen. Zij zijn de wijze maagden uit de gelijkenis van  Matteüs 25:1-13. Een tweede keer komt Hij terug tijdens de grote vedrukking om  de “dwaze maagden” op te halen, die niet klaar waren voor Zijn  komst, maar die wijs zullen geworden zijn nadat ze door het  vuur van de grote verdrukking gelouterd zullen zijn. Zij zullen  niet de bruid zijn, maar de genodigden.  Een derde keer komt Jahushua na de grote verdrukking terug,  en wel met grote heerlijkheid, om samen met Zijn bruid, als  koning te regeren.  Het is niet Gods wil dat Zijn kinderen door de grote  verdrukking gaan. In Lucas 21:36 roept Jahushua ons, in  verband met het oordeel dat over de hele wereld zal komen, op  om te waken en te bidden, opdat we in staat zouden zijn te  ontkomen aan alles wat zal geschieden, en gesteld te worden  voor het aangezicht van de Zoon des mensen. En in Openbaring  3:10 belooft Hij aan de gemeente te Filadelfia, die het type is  van de Bruid, dat Hij hen zal bewaren voor de verzoeking die  over de gehele wereld zal komen om de aardbewoners te  verzoeken. Deze belofte wordt hun toegezegd omdat ze het  bevel bewaard hebben om Hem te blijven verwachten. Zij die, op grond van Jahushua’s belofte, geloven dat Hij hen  inderdaad zal bewaren voor de grote verdrukking, en die aan de  voorwaarden voldoen, zullen vóór de grote verdrukking  opgenomen worden. Zij zullen op dat moment, samen met  degenen die in Christus gestorven zijn, hun verheerlijkt lichaam  krijgen.  Zij zijn de eerstelingen van Openbaring 14:1-5. Zij  zijn de wijze maagden uit de gelijkenis die Jahushua vertelt in  Matteüs 25:1-13. Zij zullen als de Bruid van Jahushua de  bruiloftszaal binnengaan.  Zij die geloven of denken dat ze de grote verdrukking zullen  meemaken, zullen die inderdaad meemaken. Ze zullen krijgen  naar hun (on)geloof. Zij die niet klaar zijn op het moment dat  Jahushua Zijn Bruid komt ophalen, zullen evenmin opgenomen  worden. Zij zijn de dwaze maagden uit de gelijkenis van  Matteüs 25:1-13. Zij zullen in het vuur van de grote  verdrukking gelouterd worden. Sommigen zullen daaruit  komen als goud, sommigen zullen gemarteld en gedood  worden, sommigen zullen blijven en sommigen zullen  opgenomen worden wanneer Jahushua terugkomt om de  genodigden op te halen. Zoals Jahushua zegt in Matteüs 25:13,  zullen deze laatsten moeten waken, omdat ze de dag noch  het uur van Zijn terugkomst kennen. Voor hen komt Jahushua  dus als een dief in de nacht. Voor Zijn Bruid van Openbaring 14 daarentegen zal Jahushua  niet onaangekondigd komen. Want zij zal de bazuin horen  klinken en de roep horen: “Zie, de Bruidegom, ga uit Hem  tegemoet!” Dat zal gebeuren op een sabbat en een Rosh ha  Shanah. Het is niet op voorhand gekend welke sabbat en  welke Rosh ha Shanah dat zal zijn, maar als het zover is, zal  Jahweh de engel Gabriël naar Elisabeth Elijah sturen om haar  de opdracht te geven de komst van Zijn Zoon aan te kondigen.  En ieder die tot de Bruid behoort, zal die aankondiging  horen  en opstijgen in schitterende gewaden om Jahushua in de lucht  te ontmoeten. Alle menselijke berekeningen van de dag van Jahushua’s komst  zijn uit den boze. Die brengen slechts verwarring en wanhoop.  Hij zal alleen komen op de aankondiging door de enige die  Jahweh daartoe heeft geroepen en gezalfd, en dat is door  Elisabeth Elijah.  Degenen die bij de eerste opname zijn, zullen, zoals Jahushua  na Zijn verrijzenis, en samen met de doden in Christus die dan  zullen opgestaan zijn, nog 40 dagen in hun verheerlijkt lichaam  op de aarde rondwandelen. Zij zullen zoals Jahushua door  muren en deuren kunnen gaan, zich kunnen verplaatsen zonder  vervoermiddelen, niet gekwetst of gedood kunnen worden, zich  onzichtbaar kunnen maken, in verschillende gedaanten kunnen  verschijnen en geen honger of dorst lijden, hoewel ze voedsel  en drank tot zich zullen kunnen nemen als ze dat willen. Zij  zullen voor de heidenen een bewijs zijn dat de hemel echt is,  dat Jahushua ha Mashiach echt is en dat de dood niet het einde  is, maar het begin van ofwel redding ofwel vervloeking. Voor  de gasten, die dan nog in hun sterfelijk lichaam zijn, zullen zij  het bewijs leveren dat Jahweh’s belofte van de opname geen  ledige belofte was en zij zullen hen waarschuwen niet het  merkteken van het beest aan te nemen, hen helpen en bijstaan  in de grote verdrukking waar ze doorheen gaan, en hen  voorbereiden op het bruiloftsmaal.  Behalve  de  eerstelingen  van  Openbaring 14,  zijn er ook de  honderdvierenveertigduizend verzegelden van Openbaring 7.  Zij behoren ook tot de Bruid,  maar zullen op de aarde blijven  om te strijden tegen satan en tegen degenen die het merkteken  van het beest hebben aangenomen. Zij zullen niet de  beproeving van de grote verdrukking moeten doorstaan die de  dwaze maagden moeten doorstaan, want zij zijn reeds getoetst  en geschikt bevonden om de bruid van Jahushua te zijn. Omdat  zij verzegeld zijn, zullen ze niet gekwetst noch gedood kunnen  worden. Zoals de opname van de profeet Elia de schaduw is van de  opname van de Bruid van Openbaring 14, is de profeet Elisa de  schaduw van de Bruid die achterblijft om te strijden. De Bruid  van Openbaring 7 zal de mantel van Elijah en een dubbele  zalving ontvangen.  De twee getuigen van Openbaring 11 zijn een man en een  vrouw. Zij zullen bij de eerste opname zijn en dan terugkeren  naar de aarde. In hun verheerlijkt lichaam zullen ze strijd  voeren tegen satan en zijn leger. Zij zullen niet gekwetst noch  gedood kunnen worden, tot hun taak volbracht is. Dan zullen ze  door een bijzondere duivelse macht, met Jahweh’s  toestemming, gedood worden, om dan na drie en een halve dag,  voor het oog van de hele wereld op te staan en naar de hemel  op te stijgen. Vele heidenen zullen bij het zien daarvan alsnog  tot geloof komen.  Bij de tweede opname zullen de doden die in Jahushua  gestorven zijn, eerst opstaan. Tot die doden behoren dan de  twee getuigen en degenen die in de grote verdrukking gedood  zijn. Tot de levenden die veranderd worden zonder dat ze  hoeven te sterven, behoren de bruid van Openbaring 7 en de  overlevenden van de grote verdrukking die dan gelouterd  zullen zijn. 
Opname