REVELATION 12
EINDTIJDPROFETIEËN
Home Eindtijd Merkteken Namen Opname Verdrukking Contact NL EN FR
Eindtijdprofetieën
Dat we in de eindtijd leven, zullen weinig christenen  ontkennen, maar hoevelen van hen bereiden zich  daadwerkelijk voor op wat er te gebeuren staat?  Hoevelen zijn ermee bezig dat het oordeel voor de  deur staat en dat het oordeel begint bij het huis Gods?  (1 Petrus 4:17) In de gemeenten wordt er zelden of  nooit over gepreekt, terwijl het in deze eindtijd thema  nummer één zou moeten zijn. De leiders van de  gemeenten weten er ook weinig of niets over te  vertellen, omdat ze geen openbaring hebben. Dat komt  doordat ze de ware profeten Gods het zwijgen hebben  opgelegd, om alleen nog maar naar zichzelf en naar de  valse profeten te luisteren.  Los van de gemeenten zijn er wel mensen die met de  eindtijd bezig zijn en daarover publiceren, maar de  uitleg die zij geven berust grotendeels op gissingen en  veelal spreken ze elkaar tegen. En om de zaken nog  verwarrender te maken, doen ook de valse profeten  hun verhaal.  Hier is openbaring nodig, rechtstreeks vanuit de hemel,  en ook onderscheiding. En God wíl openbaring geven,  want Hij doet niets zonder Zijn raad te openbaren aan  Zijn knechten, de profeten (Amos 3:7). Zo zond Hij  Johannes de Doper, ter voorbereiding van Jahushua’s  komst op aarde. Over hem profeteerde een engel des  Heren:  “Hij zal voor Zijn aangezicht uitgaan in de geest en in  de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren  tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid  der rechtvaardigen, ten einde voor de Heer een  weltoegerust volk te bereiden.” (Lucas 1:17) 
Voor deze eindtijd heeft God dezelfde belofte gegeven:  Zie, Ik zend de profeet Elia, voordat de grote en  geduchte dag van Jahweh komt. Hij zal het hart der  vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der  kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het  land treffe met de ban.” (Maleachi 4:5,6)  Nu is het van het allergrootste belang om te weten wie  naar waarheid deze door God gezonden eindtijdprofeet  is. Want in het verleden hebben velen ten onrechte  beweerd deze nieuwe Elia te zijn. En zij hebben velen  misleid. Ook vandaag zijn er die verkeerdelijk menen  deze door God beloofde eindtijdprofeet te zijn. Maar  hoeveel valse er ook zijn, de echte bestaat ook, want  Gods Woord faalt niet: als God een nieuwe Elia heeft  beloofd, dan zendt Hij die ook. Het feit dat er zoveel  valse zijn, maakt het wel extra moeilijk voor de echte  Elia om als zodanig erkend en aanvaard te worden, en  voor de anderen om hem als zodanig te erkennen en te  aanvaarden. Toch is het absoluut noodzakelijk voor de  door God geroepene om te profeteren als God  gesproken heeft, en voor de anderen om kennis te  nemen van Gods boodschap en te doen wat God daarin  vraagt, want wie zou niet vrezen als de leeuw heeft  gebruld? (Amos 3:7,8)  Om de echte profeet Gods te kunnen herkennen, moet  men Gods denkwijze en werkwijze kennen: Hij kiest de  kleinsten en zwaksten uit voor de grootste bedieningen.  Is het dan verwonderlijk dat Hij een vrouw uitkiest als  de nieuwe Elia?  Elisabeth Sherrie Elijah heeft al meer dan  honderd profetieën van de Heer ontvangen en  doorgegeven die betrekking hebben op deze eindtijd.  Het gaat om dingen die voorheen door God verzegeld  waren, om in deze tijd geopenbaard te worden. De Heer  geeft in die profetieën preciese en zeer belangrijke, om  niet te zeggen noodzakelijke, aanwijzingen en uitleg  over de opname van de Bruid, de grote verdrukking,  het teken van het beest, de twee getuigen, de antichrist  enz.  De profetieën zijn te beluisteren en/of te lezen op de  website van Elisabeth Elijah:  www.almightywind.com.  Elijah is de familienaam van Elisabeth. Dat is  merkwaardig, hoewel het natuurlijk op zich geen  afdoende bewijs is dat zij inderdaad de nieuwe Elia is  zoals zij, op grond van vele profetieën die zij van God  ontvangen heeft, beweert. Het bewijs ligt in de inhoud  van de profetieën en het gezag dat deze uitstralen. 
God spreekt door Elisabeth zoals Hij sprak door Mozes  en de profeten van het Oude Testament. Zij is een  instrument, de spreekbuis van God voor deze tijd. De  oprechten en zuiveren van hart zullen dit erkennen en  zullen door het beluisteren of lezen van de profetieën  rijkelijk gezegend worden, terwijl degenen die zonde  en duisternis toelaten in hun leven, de woorden Gods  niet als zodanig zullen erkennen en aanvaarden omdat  ze er zich door aangeklaagd voelen. Deze laatsten  zullen tot inzicht komen als het te laat is voor hun  redding.  De bediening van de nieuwe Elia die de Heer in  Maleachi 4:5 beloofd heeft te zullen zenden voordat de  grote en geduchte dag van Jahweh komt, is absoluut  noodzakelijk in deze eindtijd om de kinderen Gods,  Israël en de wereld klaar te maken voor het komende  oordeel. De Heer geeft, via deze nieuwe Elia, zeer  concrete informatie, voorlichting en waarschuwingen,  opdat Zijn kinderen niet de tijd zouden moeten  meemaken die in de Bijbel is aangekondigd als de  meest gruwelijke tijd die er op aarde ooit geweest is en  er ooit nog op aarde zal zijn. De Heer brengt ook in  herinnering dat degenen die het beest of diens beeld  zullen aanbidden en het merkteken van het beest zullen  ontvangen, het beest en de valse profeet zullen volgen  naar de eeuwige poel van vuur.  Ik beweer zeker niet dat Elisabeth de enige authentieke  profeet is in deze tijd, maar wel dat zij en geen andere  de nieuwe Elia is wiens komst in de Bijbel is  aangekondigd. Omdat het gaat om Gods authentieke en  specifieke woord dat noodzakelijk is voor deze eindtijd,  is het ieders plicht om er kennis van te nemen en tevens  om de boodschap door te geven, op straffe van  verantwoordelijk te zijn en gesteld te worden voor het  lijden of de ondergang van zichzelf en de anderen.  Ik erken de bediening van Elisabeth Elijah en heb  daarnaast mijn eigen bediening, die verschilt van die  van Elisabeth. Beide bedieningen zijn noodzakelijk  voor deze eindtijd. Elisabeth heeft Linda Newkirk, die  beweert de vrouw van Openbaring 12 te zijn,  ontmaskerd als een valse profeet. Ik weet niet of zij iets  geopenbaard gekregen heeft over de echte vrouw van  Openbaring 12 of over het feit dat de echte ook bestaat. 
Eindtijd