REVELATION 12
HOME
Home Eindtijd Merkteken Namen Opname Verdrukking Contact NL EN FR
      De boodschap die ik te brengen heb, is een boodschap die   bestemd is voor het hele volk van God.
De naam van mijn website verwijst naar het twaalfde hoofdstuk  van het Bijbelse boek Openbaring. Dit boek werd geschreven  door de evangelist Johannes tegen het einde van de eerste eeuw  na Christus. Het bevat informatie die afkomstig is van God, in  het bijzonder over wat er in deze eindtijd staat te gebeuren met  de kerk en de wereld. De betekenis van de gebeurtenissen die daarin beschreven  staan, is tot nu toe grotendeels verhuld gebleven, maar wordt  nu meer en meer onthuld, nu die gebeurtenissen zich onder  onze ogen beginnen te voltrekken. Omdat die openbaring in het  bijzonder voor onze tijd bedoeld is, is het voor ons van het  grootste belang om daar nu kennis van te nemen. Ons lot in de  nabije toekomst en in de eeuwigheid wordt immers bepaald  door het standpunt dat wij nu innemen, van de keuzes die wij  nu maken en van de daden die wij nu al dan niet stellen. In het  boek Openbaring vinden we de nodige richtlijnen om de tijd  die komt veilig door te kunnen komen. In mijn website  www.revelation12.eu zullen gaandeweg de belangrijkste  thema’s van het boek Openbaring aan de orde komen. De naam van mijn website verwijst in het bijzonder naar het  twaalfde hoofdstuk van het boek Openbaring, waarin de strijd  wordt beschreven tussen de draak (de duivel) en de barende  vrouw, en tegelijk verwijst hij naar het boek dat ik heb  geschreven, getiteld “De vrouw van Openbaring 12”. In dat boek toon ik aan dat de verschijning van de vrouw die in  Openbaring 12 beschreven wordt als “met de zon bekleed, met  de maan onder haar voeten  en  een kroon van twaalf sterren  op haar hoofd” (Openbaring 12:1), de vervulling is van Gods  belofte na de zondeval van Adam en Eva, toen Hij de slang  aanzegde:  “Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw  zaad en haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen” (Genesis  3:15).  In Openbaring 12 wordt die vrouw eerst beschreven in haar  goddelijke identiteit, en vervolgens als een vrouw die fysisch  aanwezig is op deze aarde, waar ze verwikkeld is in de strijd  tegen de draak. Hoewel er hier, zoals in Genesis 3:15, sprake is  van de vrouw (een individu) en haar zaad (haar nageslacht),  zien de meeste uitleggers die vrouw niet als een individu. Dat  komt doordat ze de tekst niet objectief lezen, maar vanuit hun  eigen beperkt begrip. Ze kunnen het zich helemaal niet  voorstellen dat God in deze eindtijd iemand naar de aarde zou  sturen met een bijzondere opdracht die noodzakelijk is voor de  verwezenlijking van Zijn eindtijdsplan, terwijl die figuur toch  duidelijk in de Bijbel is aangekondigd.   In mijn boek “De vrouw van Openbaring 12” toon ik aan dat  ik die vrouw ben. Wie dit boek leest, en de vele daarin  geciteerde profetieën bestudeert die voor mij zijn uitgesproken  (p. 89-201) zal, als hij openstaat voor de waarheid, overtuigd  worden dat ik inderdaad die vrouw ben, en die zal ook weten  wat mijn opdracht is en beseffen hoe belangrijk die opdracht is.  De vijand heeft het inmiddels klaargespeeld om de mensen te  doen geloven dat ik niet goed wijs ben, dat ik hoogmoedig ben,  dat ik waanideeën heb, dat ik een dwaallerares ben en zelfs dat  ik satan in persoon ben. Wat de mensen over mij denken of  zeggen, is hun eigen verantwoordelijkheid. De meesten  geloven liever de praatjes dan dat ze een poging zouden willen  doen om mij echt te leren kennen. Toch geldt dat, wie niet eens  de moeite genomen heeft om mijn geschriften te lezen en mij  persoonlijk te benaderen, niet in staat is om een juist oordeel  over mij te vellen. 
Verantwoordelijke uitgever: J.A.F. Muysoms
De naam  “Revelation 12”
Er is een vrouw in Amerika, genaamd Linda Newkirk, die ook  beweert de vrouw van Openbaring 12 te zijn. Ik deel de  opvatting van Linda Newkirk dat het in Openbaring 12 gaat om  een individuele vrouw die in deze eindtijd op aarde leeft. Maar  er kan er maar één de echte zijn, en dan is elke andere een  valse. Het feit dat er zich een valse aanbiedt is op zich een  aanwijzing dat de echte ook bestaat. Maar het gevaar is reëel  dat, wanneer de valse ontmaskerd wordt, men ook de echte niet  meer gaat vertrouwen. En dan is satan in zijn opzet geslaagd om  de vrouw wiens nageslacht hem de kop zal vermorzelen, in  discrediet te brengen.
De Heer heeft mij herhaaldelijk opgedragen om op te schrijven  wat Hij tot Zijn volk wou zeggen. Zo zijn er verschillende  geschriften tot stand gekomen, die ik aan de leiders en vele  leden van de Belgische gemeenten heb doorgegeven. Zij  oogstten echter voornamelijk tegenstand en vervolging. Maar  Jahushua (Jezus) zegt dat een profeet alleen in zijn vaderland en  onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd is (Marcus 6:4)Maar Jezus sprak tot hen: "Een profeet wordt overal ge´┐Żerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.".  Mag ik dan niet verwachten dat er in het buitenland kinderen  Gods gevonden worden die bereid zijn  kennis te nemen van de  boodschap die ik van Godswege te brengen heb, die in staat zijn  er de echtheid en het belang van te onderkennen, en die de moed en de ijver hebben om er een gepast gevolg aan te geven? 
Vele van mijn geschriften zijn verzameld in mijn boeken:     - Wie een oor heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeente zegt  - De vrouw van Openbaring 12. Ook Franse < Engelse vertaling  - Mijn decennialange strijd voor de zuiverheid van de    christelijke Gemeente  
Deze boeken kunnen online besteld worden via de  website van ShopMyBooks:  http://www.ShopMyBooks.com. U kunt informatie over de boeken vinden en een uitreksel  uit de boeken lezen via de link:  https://www.shopmybooks.com/BE/en/books?query=J.A.F.+MUYSOMS 
Home