REVELATION 12
HET MERKTEKEN VAN HET BEEST
Home Eindtijd Merkteken Namen Opname Verdrukking Contact NL EN FR
Het merkteken van het beest
Het is in deze tijd absoluut nodig om goed geïnformeerd te zijn  over de dingen die staan te gebeuren, willen we niet, zoals de  dwaze maagden uit de gelijkenis die Jahushua (Jezus) vertelt in  Matteüs 25:1-13, voor een gesloten deur komen te staan als  Jahushua Zijn Bruid komt ophalen. Zij die de waarschuwingen  van de Heer in de wind slaan en geen ernst maken met hun  voorbereiding op Jahushua’s komst, zullen de grote  verdrukking moeten doorstaan. En als ze dan in de grote  verdrukking zijn, zullen ze goed geïnformeerd moeten zijn,  willen ze niet in de sluwe valstrik trappen waarmee satan zal  proberen hun het teken van het beest toe te dienen, waardoor ze voor eeuwig verloren zouden gaan. Elisabeth Elijah  heeft, onder andere over dat onderwerp, duidelijke informatie  van de Heer ontvangen, die ik hier zal samenvatten. Het teken van het beest is niet de chip die nu reeds in Amerika  en elders bij mensen wordt aangebracht. Het is verbonden met  de aanbidding van het beest en diens beeld tijdens de grote  verdrukking. Het beest (de antichrist) zal zich openbaren als  zijnde “Jezus”. Wanneer men in die tijd de Heer onder de naam  “Jezus” zal aanroepen, zal het de antichrist zijn die gehoor zal  geven. De Heer heeft zeer sterk benadrukt dat Hij tijdens de  grote verdrukking de gebeden die tot “Jezus” gericht zijn, niet  meer kan en zal verhoren omdat de antichrist dan onder die  naam zal opereren. Hij zal alleen gehoor geven als Hij  aangeroepen wordt onder Zijn Hebreewse naam “Jahushua”.  Natuurlijk weet de Heer dat we Hem bedoelen als we Hem  aanroepen onder de naam “Jezus”, maar, zoals gezegd, roept  men, tijdens de grote verdrukking, onder die naam in feite de  antichrist aan. Omdat de meeste christenen, ondanks de vele verwittigingen,  het niet doorhebben dat de opwekking die op dit moment over  de wereld raast, een valse opwekking is waarin de geest van de  antichrist werkzaam is, zullen ze, als de antichrist (het beest)  zich in hun midden als “Jezus” openbaart met wonderen en  tekenen, het ook niet zien dat hij niet de Zoon van God is, maar  de zoon van satan die opereert onder de naam “Jezus”. Zij  zullen dan ook, misleid en blind als ze zijn, gewillig  gehoorzamen wanneer die valse Jezus de zondagsviering  verplicht zal stellen, zoals de Heer via Elisabeth zegt dat zal  gebeuren. Door dat bevel te gehoorzamen, zal men zijn ziel  overgeven aan satan en het merkteken van het beest ontvangen,  waardoor men zichzelf bestemt voor de poel van vuur en  zwavel.  Wat het merkteken van het beest ook moge zijn (een chip, een  tatoeage of iets anders), men zal het ontvangen door deel te  nemen aan de verplichte zondagsviering van de georganiseerde  kerken en gemeenten, die onder rechtstreekse invloed zullen  staan van satan, en waar het beest onder de naam “Jezus” als  god zal worden aanbeden.    Satan heeft zijn sluwe valstrik om de uitverkorenen in deze  eindtijd te misleiden, reeds lang voorbereid. Zo heeft hij weten  te bewerken dat het houden van de sabbat, hetgeen volgens de  Bijbel een eeuwige inzetting is, werd vervangen door de  zondagsplicht. Tot op vandaag zien de meeste christenen  sindsdien de zondag als de dag des Heren en niet de sabbat  zoals de Heer heeft bepaald. Het is dan ook via de  zondagsviering, dat satan zowat de hele christenheid in zijn  strik zal weten te vangen. Zij zullen het merkteken van het  beest gewillig aannemen omdat ze, misleid als ze zijn, menen  daarmee een godvruchtige daad te stellen. Dat is de dwaling die  God zendt om allen te oordelen die de waarheid niet liefgehad  hebben. (2 Tessalonicenzen 2:11,12) 
Merkteken